Polityka cookies

I. Czym są pliki cookies?

Przez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (komputerach, telefonach, etc.) przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, w tym dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

II. Kogo dotyczą pliki cookies?

Usługodawca serwisu, tj. Goodsalary sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Suchej 3, 50-086 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0001006850, REGON 523870070, NIP 8971915315 o kapitale zakładowym 100.000,00 zł wpłaconym w całości, adres email: kontakt@goodsalary.com, stosuje w ramach serwisu GoodSalary („Serwis”) technologię plików cookies lub funkcjonalności do niej zbliżone.

Każda osoba odwiedzająca Serwis („Osoba Odwiedzająca”) ma możliwość wyboru zakresu stosowania technologii plików cookies, a następnie wyrażenia stosownej zgody. W zależności od wybranego zakresu stosowania technologii plików cookies, za jej pośrednictwem mogą być zbierane informacje o Osobie Odwiedzającej, np. o sposobie korzystania z Serwisu, zainteresowaniach danej Osoby Odwiedzającej, czy też wyświetleniach określonych reklam.

W każdej chwili istnieje możliwość sprawdzenia swoich preferencji cookies lub zarządzania nimi poprzez kliknięcie TUTAJ, a także możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie.

W przypadku kontaktu z Administratorem w celu dokonania konkretnych czynności Administrator może zwrócić się do danej osoby o przekazanie danych, w tym osobowych, celem potwierdzenia jej tożsamości i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie oraz wykonania żądanej czynności. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, jednak może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują daną osobę.

III. Czy mogę zrezygnować z plików cookies?

Usługodawca serwisu, tj. Goodsalary sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krupniczej 13, 50-075 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0001006850, REGON 523870070, NIP 8971915315 o kapitale zakładowym 100.000,00 zł wpłaconym w całości, adres email: kontakt@goodsalary.com, stosuje w ramach serwisu GoodSalary („Serwis”) technologię plików cookies lub funkcjonalności do niej zbliżone.

Każda osoba odwiedzająca Serwis („Osoba Odwiedzająca”) ma możliwość wyboru zakresu stosowania technologii plików cookies, a następnie wyrażenia stosownej zgody. W zależności od wybranego zakresu stosowania technologii plików cookies, za jej pośrednictwem mogą być zbierane informacje o Osobie Odwiedzającej, np. o sposobie korzystania z Serwisu, zainteresowaniach danej Osoby Odwiedzającej, czy też wyświetleniach określonych reklam.

W każdej chwili istnieje możliwość sprawdzenia swoich preferencji cookies lub zarządzania nimi poprzez kliknięcie TUTAJ, a także możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie.

W przypadku kontaktu z Administratorem w celu dokonania konkretnych czynności Administrator może zwrócić się do danej osoby o przekazanie danych, w tym osobowych, celem potwierdzenia jej tożsamości i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie oraz wykonania żądanej czynności. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, jednak może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują daną osobę.

IV. Czy pliki cookies zbierają twoje dane osobowe?

Gdy Osoba Odwiedzająca korzysta z Serwisu ma ona możliwość wyboru zakresu stosowania technologii plików cookies, a następnie wyrażenia stosownej zgody odpowiadającej wybranemu zakresowi. W zależności od tego na jaki zakres stosowania technologii plików cookies Osoba Odwiedzająca wyraziła zgodę, pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację Osoby Odwiedzającej).

W stosunku do informacji zbieranych przez pliki cookies, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą, zastosowanie znajdują postanowienia Polityki Prywatności, w szczególności dotyczące praw osoby, której dane dotyczą, odbiorców danych oraz ich przekazywania do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

V. Na jakiej podstawie prawnej stosujemy pliki cookies?

Uzyskiwanie informacji z wykorzystaniem plików cookies jest możliwe wyłącznie na podstawie zgody Osoby Odwiedzającej, za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne dla zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz realizacji jego kluczowych funkcji, kiedy to bazujemy na przepisie prawa (art. 173 ust. 3 pkt 2 prawa telekomunikacyjnego) oraz odpowiednio naszym prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W zakresie, w jakim pliki cookies będą zawierać Twoje dane osobowe, podstawą ich dalszego przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jakim jest identyfikacja nadużyć typu ad fraud, potrzeba zapewnienia najwyższej jakości treści prezentowanych przez Administratora poprzez ich dostosowanie do preferencji Osób Odwiedzających oraz marketing - w tym bezpośredni - produktów i usług Administratora lub partnerów, przy czym co do zasady w takim przypadku partnerzy nie biorą udziału w przetwarzaniu danych Użytkownika. Z drugiej strony, w zakresie w jakim również partnerzy Administratora mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes realizowany przez partnerów lub wyrażona przez Osobę Odwiedzającą dobrowolna zgoda.

W zakresie w jakim funkcjonalności i dane osobowe zebrane przez pliki cookies są konieczne do prawidłowego świadczenia Osobie Odwiedzającej usług w ramach Serwisu – podstawa przetwarzania takich informacji może być również rozważana w kontekście konieczności wykonania umowy, którą zawierasz decydując się na korzystanie z naszej strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Pliki cookies umożliwią nam komunikację z Tobą w celach marketingowych, o których piszemy powyżej np. w ramach webpush (tj. za pośrednictwem przeglądarki). W takim przypadku podstawą takiego naszego działania jest dodatkowa, dobrowolna zgoda na taką komunikację, którą zawsze możesz wycofać, jednak bez wpływu na legalność naszego dotychczasowego działania.

VI. Do czego używamy plików cookies? 

Pliki cookies stosowane są przede wszystkim, aby zapewnić prawidłowe działanie naszego Serwisu, a także realizację jego kluczowych funkcji. Niezależnie od powyższego, w zależności od tego na jaki zakres stosowania technologii plików cookies Osoba Odwiedzająca wyrazi zgodę, pliki cookies mogą także ułatwić Osobie Odwiedzającej korzystanie z Serwisu, poprawić dostęp do usług partnerów dostępnych w ramach funkcjonalności Serwisu, jak również mogą służyć dostosowaniu jego zawartości, w tym prezentowanych reklam, do jej preferencji. Pliki cookies mogą również służyć zwiększeniu bezpieczeństwa Serwisu poprzez pomoc w zwalczaniu nadużyć (ad fraud) oraz użyteczności i personalizacji zawartości Serwisu, w tym prezentowania (również za pośrednictwem przeglądarki – np. webpush), tworzenia, przyznawania i realizacji reklam, ofert lub promocji (rabatów) dedykowanych danej Osobie Odwiedzającej zgodnie na przykład z jej zainteresowaniami oraz jej lokalizacją (przy czym celem tych działań nie jest wywołanie wobec Osoby Odwiedzającej skutków prawnych lub istotne wpłynięcie na jej decyzje).

Za pomocą technologii plików cookies stosowanej na naszej stronie internetowej może być możliwe zapoznawanie się z preferencjami użytkowników - np. poprzez analizę tego jak często odwiedzają naszą stronę internetową, czy jakie treści najczęściej czytają. Analiza zachowań w Internecie pomaga nam lepiej zrozumieć zwyczaje i oczekiwania użytkowników oraz dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań. Dzięki tej technologii możemy zaprezentować użytkownikowi rekomendacje i reklamy dopasowane do niego (przykładowo, reklama wynikająca z faktu przeglądania w ostatnim okresie tylko materiałów dotyczących porównywania oraz optymalizacji wynagrodzeń) oraz spośród dostępnych ofert, przedstawiać przede wszystkim takie – które najlepiej będą odpowiadały potrzebom użytkownika.

Rezygnacja przez użytkownika z plików cookies pozwalających na wyświetlanie reklam dopasowanych do jego zainteresowań nie oznacza, że nie będzie on otrzymywał reklam podczas korzystania z naszej lub innych stron – w takiej sytuacji w dalszym ciągu użytkownik będzie otrzymywał taką samą ilość reklam, ale niemających związku z jego bieżącą aktywnością.

Dostęp do informacji dotyczących aktywności użytkowników w Internecie z wykorzystaniem plików cookies pozwoli nam również na prowadzenie analiz rynkowych oraz statystycznych.Informacje zebrane i zawarte w ciasteczkach mogą być przechowywane po zakończeniu sesji przeglądarki, co pozwala na przykład na ich wykorzystanie podczas kolejnych odwiedzin użytkownika.

W oparciu o pliki cookies posługujemy się technologią pozwalającą nam na dotarcie z przekazem reklamowym do użytkowników, którzy już wcześniej odwiedzili naszą stronę internetową, gdy odwiedzają oni inne strony internetowe, w tym należące do podmiotów współpracujących z naszymi partnerami.

Brak związku pomiędzy wyświetlaną użytkownikowi reklamą, a jego zainteresowaniami i potrzebami może być dla niego uciążliwy. Dlatego wierzymy, że atrakcyjniejsze i bardziej praktyczne dla użytkownika jest, aby otrzymywany przez niego przekaz odpowiadał jego zainteresowaniom i potrzebom zidentyfikowanym w wyniku analizy jego wcześniejszego zachowania w oparciu o technologię ciasteczek.
Dlatego jesteśmy zainteresowani podążaniem treści reklamowych za użytkownikiem korzystającym z różnych stron internetowych w celu dostarczenia treści reklamowych dostosowanych do jego wcześniejszej aktywności internetowej.

VII. Czy możesz sprzeciwić się wykorzystywaniu informacji pochodzących z plików cookies?

Osoba Odwiedzająca może sprzeciwić się działaniom Administratora opartym na danych osobowych pochodzących z plików cookies w celach opisanych powyżej, w zakresie w jakim podstawą działań Administratora jest prawnie uzasadniony interes (takie sytuacje precyzujemy powyżej).

Dodatkowo, w każdej chwili Osoba Odwiedzająca może zmienić zakres stosowania technologii plików cookies i wycofać wcześniej wyrażoną zgodę - nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem działań, których dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem oraz prowadzenia komunikacji, na którą uzyskaliśmy dodatkowe zgody (np. webpush).

VIII. Jakiego rodzaju pliki cookies są przez nas używane I czas ich przechowywania

W Serwisie używane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Osoby Odwiedzającej do momentu wyłączenia strony internetowej oraz stałe, które pozostają na urządzeniu Osoby Odwiedzającej przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje znajdują się w belce cookies.

Zebrane przez pliki cookies dane osobowe dotyczące Osoby Odwiedzającej co do zasady będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu. Administrator może usunąć dane osobowe wcześniej, jeśli nie zostaną one wykorzystane do celów marketingowych lub innych prawnie uzasadnionych (jak analizy statystyczne).

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

IX. Szczegółowe pliki cookies wykorzystywane w serwisie

Zapewniamy, że wszystkie otrzymywane przez nas informacje za pośrednictwem plików cookies, są przez nas wykorzystywane jedynie w celach wskazanych w tej polityce i w żadnym wypadku nie są szkodliwe ani dla Użytkownika ani dla urządzenia, z którego korzysta, ponieważ nie wprowadzają w nim jakichkolwiek zmian konfiguracyjnych.

Poniżej znajduje się ogólny opis plików cookies, które mogą być wykorzystywane w naszym Serwisie:

Funkcjonalne - umożliwiają naszemu Serwisowi wykonywanie dodatkowych funkcji i zwiększają komfort jego używania;

Analityczne - wykorzystywane do analizowania zachowań Użytkowników w ramach Serwisu, w celach statystycznych i analitycznych (ulepszanie działanie Serwisu);

Marketingowe - wykorzystywane do analizowania zachowań Użytkowników w celach marketingowych, w szczególności w celu dostosowania wyświetlanych treści i reklam.

Niezbędne - obejmują cookies techniczne i niezbędne do poprawnego działania Serwisu;

X. Pliki cookies podmiotów trzecich (third party cookies)

W Serwisie używane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Osoby Odwiedzającej do momentu wyłączenia strony internetowej oraz stałe, które pozostają na urządzeniu Osoby Odwiedzającej przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje znajdują się w belce cookies lub w niniejszej Polityce.

Zebrane przez pliki cookies dane osobowe dotyczące Osoby Odwiedzającej co do zasady będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu. Administrator może usunąć dane osobowe wcześniej, jeśli nie zostaną one wykorzystane do celów marketingowych lub innych prawnie uzasadnionych (jak analizy statystyczne).

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

Podmiotami, które stosują technologię cookies na naszej stronie internetowej, są:

Meta Platforms Inc. - 1 Hacker Way. Menlo Park, California 94025, USA.

Alphabet Inc. - 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, California 94043, USA.

MailerLite Limited - 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland.

Microsoft Corporation - One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA.

XI. Czy niniejsza polityka może zostać zmieniona I jak się o tym dowiesz?

Administrator może w przyszłości zmienić Politykę. Każdorazowo umieści w ramach Serwisu informację o takiej zmianie. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

XII. Od kiedy obowiązuje niniejsza wersja polityki?

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 22.12.2022