Regulamin serwisu
GoodSalary.com

I. Wprowadzenie

1. Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej jako „Usługa”) przez Goodsalary sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Suchej 3, 50-086 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0001006850, REGON 523870070, NIP 8971915315 o kapitale zakładowym 100.000,00 zł wpłaconym w całości, adres email: kontakt@goodsalary.com (dalej jako „Usługodawca”) w ramach serwisu www.goodsalary.com (dalej jako: „Serwis”).

2. Usługobiorcą może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej jako „Usługobiorca”). Usługi dedykowane są do osób pracujących/świadczących usługi w branży IT i mają na celu promocję Usługodawcy.

3. Aby skorzystać z Usług, Usługobiorca musi korzystać z systemów teleinformatycznych i urządzeń końcowych spełniających następujące minimalne wymagania techniczne: (1) urządzenie multimedialne (np. laptop, tablet) z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) aktywny adres e-mail, (4) przeglądarka: Mozilla Firefox wersja 17.0 i wyższe lub Internet Explorer wersja 10.0 i wyższe, Opera wersja 12.0 i wyższe, Google Chrome wersja 23.0 i wyższe, Safari wersja 5.0 i wyższe; (5) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (6) uruchomienie cookies i Javascript w przeglądarce.

II. Usługa

1. W zależności od aktualnych funkcjonalności Serwisu, Usługa obejmuje (jako niezbędne elementy):

a. możliwość założenia konta w Serwisie, które pozwala na korzystanie przez Usługobiorcę z funkcjonalności lub innych Usług Serwisu (dalej jako „Konto”), w szczególności po założeniu Konta Usługobiorca będzie otrzymywał od Usługodawcy informacje, o których mowa w lit. b oraz c poniżej jako konieczny element zawartej w ten sposób umowy. Konto może umożliwiać edycję i przechowywanie informacji o danych osobowych Usługobiorcy i Usługach, z których korzystał Usługobiorca;

b. dostarczanie Usługobiorcy drogą elektroniczną przez Usługodawcę informacji o produktach lub usługach Usługodawcy, w tym dostarczanie drogą elektroniczną sporządzonego przez Usługodawcę personalizowanego raportu płacowego dla branży IT oraz powiadomień związanych z aktualnościami na rynku pracy w branży IT (np. informacje, że w ostatnim czasie doszło do wzrostu średniego rynkowego wynagrodzenia na stanowisku odpowiadającym profilowi Usługobiorcy) (konieczny element Usług);

c. dostarczanie Usługobiorcy drogą elektroniczną przez Usługodawcę informacji o produktach lub usługach partnerów Usługodawcy (np. informacje o możliwościach związanych z konsultacjami księgowymi, prawniczymi oraz zawodowymi, które pasują do profilu Usługobiorcy) (konieczny element Usług).

2. Aby skorzystać z Usług, Usługobiorca musi podać w dedykowanym miejscu w Serwisie swoje dane.

3. W zależności od konkretnej Usługi konieczne może być kliknięcie w link aktywacyjny lub podanie dodatkowych informacji, np. w celu odpowiedniego dostosowania raportu płacowego.

4. W odpowiedzi Usługodawca potwierdzi rozpoczęcie świadczenia Usług (co stanowi moment zawarcia umowy między stronami).

5. Usługa jest świadczona bezpłatnie przez czas nieoznaczony

6. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z Usług, w szczególności poprzez kontakt z Usługodawcą.

III. Obowiązki usługobiorcy

1. Usługobiorca zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu oraz odpowiednich przepisów prawa podczas dostępu do Usług oraz korzystania z nich; w szczególności zabronione jest:

a. promowanie treści niezgodnych z prawem, włączając w to treści propagujące faszyzm, systemy totalitarne bądź nienawiść, zwłaszcza na tle narodowym, etnicznym, rasowym i religijnym, lub ze względu na płeć;

b. korzystanie z Usług w celu rozsyłania niezamówionych informacji handlowych lub umieszczanie nielegalnych treści, jak również wirusów, bugów, trojanów, spyware, i innego złośliwego oprogramowania lub szkodliwego kodu, który może wpłynąć negatywnie na Usługodawcę, innych użytkowników Usług, lub użytkowników Internetu.

2. Usługobiorca zobowiązany jest w szczególności do:

a. podawania wyłącznie prawdziwych, aktualnych danych o Usługobiorcy;

b. korzystania z Usług oraz funkcjonalności udostępnionych przez Usługi w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i postanowieniami tego Regulaminu, jak również z obyczajami i zasadami społecznymi, przyjętymi w danym zakresie;

c. niepodejmowania następujących działań:

– podszywanie się pod jakąkolwiek inną osobę;
– podejmowanie działań nakierowanych na wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Usługobiorcy, włączając w to dane innych Usługobiorców, lub też ingerowanie w zasady funkcjonowania bądź techniczne aspekty działania Serwisu;
– nieautoryzowana modyfikacja, kopiowanie, reprodukcja, publikowanie w innych miejscach, umieszczanie na stronach, przesyłanie, transmisja czy dystrybucja treści oferowanych przez Usługodawcę.

IV. Postępowanie reklamacyjne

1. Usługobiorca może zgłaszać zastrzeżenia związane z Usługą w formie reklamacji, w szczególności na adres e-mail: kontakt@goodsalary.com.

2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących reklamacji oraz ewentualnego żądania, a także danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

4. Zarówno Usługodawca, jak i jego pracownicy oraz osoby działające z jego upoważnienia nie ponoszą odpowiedzialności wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem ani przedsiębiorcą na prawach konsumenta, za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.

V. Zmiana regulaminu

1. Usługodawca z ważnych powodów może zmienić Regulamin w następujących sytuacjach:

a. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, a zmiany wpływają na wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

b. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (np. z powodu zmiany wymagań technicznych, jakie zostały wskazane w Regulaminie);

c. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu (np. poprzez usunięcie, dodanie lub modyfikację dotychczasowych usług lub funkcjonalności).

2. Usługodawca udostępni tekst jednolity Regulaminu na stronie Serwisu, jak również poprzez wiadomość e-mail, na adres wskazany przez Usługobiorcę.

3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem co najmniej 7 dni od daty wysłania zawiadomienia o zmianie (dokładna data wejścia w życie zmian zostanie wskazana w zawiadomieniu o zmianie). Usługobiorcy mają prawo rezygnacji z Usług w każdym czasie.

VI. Zakończenie świadczenia usług

1. Usługodawca zastrzega możliwość zakończenia świadczenia Usług z ważnych powodów w przypadkach określonych w rozdziale V pkt 1 lit. a. – c. powyżej za czternastodniowym okresem wypowiedzenia. Oświadczenie w tym zakresie Usługodawca wyśle do Usługobiorcy na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę.

VII. Ochrona danych osobowych

1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Usługobiorcy. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności oraz Polityce cookies.

VIII. Własność intelektualna

1. Wszelkie prawa do elementów, które udostępniają Usługodawca lub jego partnerzy, w szczególności prawa autorskie, przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł odpowiednie umowy. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z Usług, na terenie całego świata.

IX. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie od 23.05.2023 r.

2. Pełna treść Regulaminu jest stale dostępna na stronie internetowej www.goodsalary.com.

3. Informacje przedstawione w Serwisie stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy o świadczenie Usług w znaczeniu art. 71 Kodeksu cywilnego, skierowane przez Usługodawcę do Usługobiorcy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

4. Umowa o korzystanie z Usług zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę lub w inny odpowiedni sposób.

5. W sprawach nieobjętych Regulaminem obowiązują właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny oraz ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6. Usługodawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług za pośrednictwem Serwisu. Korzystanie z Usług wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych przez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.