Polityka prywatności

I. Z jakim dokumentem masz do czynienia

Niniejsza polityka prywatności Serwisu Usługodawcy („Serwis”) („Polityka”) ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona dla Ciebie źródłem obowiązków (nie jest umową ani regulaminem). Celem Polityki jest jasne zaprezentowanie zasad funkcjonowania Serwisu, a także zasad postępowania z danymi osobowymi i ich przetwarzania.

II. Kto jest administratorem twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest usługodawca Serwisu, tj. Goodsalary sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Suchej 3, 50-086 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0001006850, REGON 523870070, NIP 8971915315 o kapitale zakładowym 100.000,00 zł wpłaconym w całości, adres email: kontakt@goodsalary.com.

III. Jak dbamy o twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („Dane Osobowe”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko.

IV. W jakich celach oraz na jakiej podstawie twoje dane są przetwarzane?

Twoje Dane Osobowe mogą być przetwarzane w różnych celach oraz na różnych podstawach prawnych w zależności od tego, z jakich funkcjonalności Serwisu korzystasz, w szczególności w celu realizacji na Twoją rzecz usług elektronicznych dostępnych w naszym Serwisie, przeprowadzenia działań marketingowych, analiz rynkowych i statystycznych, podnoszenia jakości usług, realizacji stosownych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, identyfikacji nadużyć typu ad fraud. Szczegóły poniżej.

1. Strona WWW

Co do zasady nie zbieramy Twoich Danych Osobowych podczas Twojej aktywności w Serwisie. W tych rzadkich sytuacjach, kiedy informacje o Tobie, w tym informacje zbierane przez pliki cookies, mogą zostać powiązane z Twoją osobą, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

1. Realizacja zawartej umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym przede wszystkim zapewnienie Ci możliwości zapoznania się z materiałami, które udostępniamy w ramach naszego Serwisu, w tym z materiałami o naszych usługach, które mogą Cię zainteresować. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy, którą zawierasz podczas korzystania z funkcjonalności Serwisu;

2. Działania marketingowe Administratora, partnerów (podmioty wymienione w pkt 10 Polityki Cookies lub inne tzw. strony trzecie, z którymi współpracujemy) np. prezentowanie Ci reklam i ofert, także dostosowywanych do Twoich potrzeb, rozwoju kariery, zarobków oraz zainteresowań, w oparciu o profilowanie (w sposób uproszczony możemy analizować Twoją aktywność, dzięki czemu możemy lepiej dostosować się do określonych, ogólnych grup naszych użytkowników). Podstawa prawna ww. działań: art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (marketing własny Administratora lub partnerów);

3. Ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak może być konieczne ze względu na właściwość świadczonych przez nas usług drogą elektroniczną, a tym samym konieczne, aby korzystać z Serwisu. Bez podania wspominanych Danych Osobowych nie bylibyśmy w stanie świadczyć Ci usług, a Ty nie mogłabyś/mógłbyś z nich korzystać.

Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres wykonywania umowy, a w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń, przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie V niniejszej Polityki.

Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie VI niniejszej Polityki.

Prawa, jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych, zostały szczegółowo opisane w punkcie VII niniejszej Polityki.

2. Usługi

Twoje Dane Osobowe podane w związku z korzystaniem z Usług zgodnie z Regulaminem, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

1. Założenie oraz prowadzenie konta w Serwisie, za pośrednictwem którego możesz korzystać z funkcjonalności i usług Serwisu, np. mieć dostęp do sporządzonych dla Ciebie Personalizowanych Raportów Płacowych dla branży IT; 

2. Dostarczanie drogą elektroniczną informacji o naszych produktach lub usługach, w tym sporządzonego przez nas personalizowanego raportu płacowego dla branży IT oraz powiadomień związanych z aktualnościami na rynku pracy w branży IT (np. informacje, że w ostatnim czasie doszło do wzrostu średniego rynkowego wynagrodzenia na stanowisku odpowiadającym Twojemu profilowi zawodowemu);

3. Dostarczanie drogą elektroniczną informacji o produktach lub usługach naszych partnerów (np. informacje o możliwościach związanych z konsultacjami księgowymi, prawniczymi oraz zawodowymi, które pasują do profilu Usługobiorcy);

– podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy, którą zawierasz na podstawie naszego Regulaminu, a w zakresie promocji naszych partnerów także art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes strony trzeciej (polityka promocyjno-informacyjna naszych partnerów); 

4. Działania marketingowe Administratora, partnerów (podmioty wymienione w pkt 10 Polityki Cookies lub inne tzw. strony trzecie, z którymi współpracujemy) np. prezentowanie Ci reklam i ofert dostosowywanych do Twoich zainteresowań w oparciu o profilowanie (w sposób uproszczony możemy analizować Twoją aktywność lub dane, dzięki czemu możemy lepiej dostosować się do określonych, ogólnych grup naszych użytkowników). Podstawa prawna ww. działań: art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (marketing własny Administratora lub partnerów);

5. Ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak może być konieczne, aby korzystać z Usług – bez podania adresu email nie bylibyśmy w stanie wysyłać do Ciebie wiadomości.

Pamiętaj, że w każdym czasie możesz zrezygnować z naszych Usług.

Twoje dane będziemy przetwarzać przez czas obowiązywania umowy zawartej na podstawie Regulaminu do czasu rezygnacji z naszych Usług, a w przypadku działań opartych o uzasadniony interes Administratora lub naszych partnerów – wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe, jeśli korzystanie z Usług wiązałoby się z dodatkowymi benefitami w postaci rabatów, kodów promocyjnych etc.), chyba że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie V niniejszej Polityki. Pamiętaj, że nie udostępniamy Twoich danych osobowych naszym partnerom, których produkty lub usługi promujemy w ramach wysyłanych przez nas wiadomości mailowych.

Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie VI niniejszej Polityki.

Prawa, jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych, zostały szczegółowo opisane w punkcie VII niniejszej Polityki.

V. Kto może być odbiorcą twoich danych?

Każdorazowo katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług, z jakich korzystasz.

W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział w szczególności podmioty, które technicznie pomagają nam sprawnie prowadzić Serwis, w tym komunikację z naszymi użytkownikami (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych), dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Administratora w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych.

W ramach działalności marketingowej (reklamowej) Administrator może korzystać z usług podmiotów trzecich, które stosują w Serwisie pliki cookies lub podobne technologie. W takim przypadku katalog tych podmiotów będzie szczegółowo wskazany w belce cookies lub Polityce Cookies.

Zapewniamy Ci również funkcjonalności umożliwiające korzystanie z usług naszych partnerów (np. dostawców platform społecznościowych). Jeśli zdecydujesz się na korzystanie z takich usług, odbiorcami Twoich Danych Osobowych mogą niekiedy być również wspomniani dostawcy, którzy będą je przetwarzać zgodnie z ich politykami prywatności.

VI. Czy twoje dane są przekazywane również do państw trzecich (spoza europejskiego obszaru gospodarczego)?

W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Dane Osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot współpracujący z Administratorem utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych.

W każdym przypadku przekazania danych poza EOG, stosujemy wymagane zabezpieczenia, w tym standardowe klauzule ochrony danych przyjęte na mocy decyzji Komisji Europejskiej. Dodatkowo w celu ochrony danych osobowych, zarówno podczas ich przesyłania, jak i po ich otrzymaniu, stosujemy ogólnie przyjęte standardy, spełniających wymogi RODO oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Użytkownik ma prawo uzyskać kopię stosowanych przez Administratora zabezpieczeń dotyczących transferu Danych Osobowych do państwa trzeciego, kontaktując się z nami.

VII. Jakie prawa ci przysługują?

Każdemu Użytkownikowi naszego Serwisu przysługuje w każdym czasie prawo do:

1. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

2. Przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;

3. Dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane lub ich kopii);

4. Żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli Dane Osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);

5. Cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;

6. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych, dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów użytkownika). Jeżeli Dane Osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczącego go Danych Osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim – w takim wypadku Danych Osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

VIII. Czy niniejsza polityka może zostać zmieniona I jak się o tym dowiesz?

Administrator może w przyszłości zmienić Politykę. Każdorazowo umieści w ramach Serwisu informację o takiej zmianie. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

IX. Od kiedy obowiązuje niniejsza wersja polityki?

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 23.05.2023.